Info GBL

Algemene informatie GBL:

Doelstelling.

Statutair heeft het G.B.L. de volgende doelstellingen:

o   Het bevorderen van de samenlevingsopbouw binnen het kerkdorp Limbricht,

o   Het bevorderen van de onderlinge contacten van de plaatselijke verenigingen en stichtingen, niet zijnde verenigingen of stichtingen met een politieke strekking

o   Het stimuleren van activiteiten op maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.

Deze statuten dateren van 1979 en zullen in de komende tijd onder de loep genomen worden en mogelijkerwijs worden aangepast.

De doelstellingen van het G.B.L. zoals het huidige bestuur het ziet zijn:

o   Coördinatie en organisatie van het contactblad,

o   Communicatie orgaan tussen de aangesloten verenigingen.

o   Het jaarlijks organiseren en / of coördineren van de Sinterklaas Intocht voor alle kinderen tot en met 12 jaar

De doelstelling van het G.B.L mag niet in tegenstrijd zijn met de doelstellingen van het S.G.L. (Stichting Gemeenschapshuis Limbricht) en het D.P.L (Dorpsplatform Limbricht).

Bestuursvorming / bestuurssamenstelling.

 

De aangesloten verenigingen zijn de leden van het G.B.L.

Deze verenigingen kunnen één persoon afvaardigen als kandidaat voor het bestuur van het G.B.L.

De samenstelling van het bestuur van het G.B.L. moet zo zijn, dat het een representatieve vertegenwoordiging vormt van de stromingen in het dorp.

Het bestuur bestaat, naast de voorzitter, uit minimaal 4 leden en maximaal 8 leden.

De voorkeur van het bestuur gaat uit naar 7 leden (6 en de voorzitter).

De zittingsperiode van een bestuurslid bedraagt 3 jaar.

Toetreding tot het bestuur vind plaats indien een kandidaat is gekozen met de helft + 1 van het aantal uitgebrachte stemmen.

V.w.b. de voorzitter, wordt voorgesteld om met een wisselend voorzitterschap te werken.

De zittingsperiode van de voorzitter bedraagt 2 jaar, waarna wordt gewisseld.

Bestuur

De huidige bestuurssamenstelling:

taak: naam:
voorzitter: Bas Hoedemakers
secretaris: Marcel Vleeshouwers
penningmeester: Eric Stevens
leden: Lilian Hoedemakers
Marco Schlicher
Bart Kitzen
Erik Tummers

privacy statement Gemeenschaps Belangen Limbricht

avg gbl