Contactblad

DOELSTELLING:

Het Contactblad is een uitgave van de Vereniging Gemeenschapsbelangen Limbricht, en beoogt een informatiebron te zijn tussen:

  • Gemeenschapsbelangen Limbricht en de inwoners van Limbricht,
  • De aangesloten verenigingen en hun leden,
  • De aangesloten verenigingen onderling.

VERANTWOORDELIJKHEID:

Inhoudelijk verantwoordelijk zijn de inzenders van de informatie.

De redactie kan wegens plaatsruimte kopie inkorten, dan wel, in geval van niet dringende zaken, kopie doorschuiven naar een volgende editie.

OMVANG KOPIE:

Omwille van efficiency alsook het kostenaspect wordt dringend verzocht de kopie te beperken tot 1 pagina (a5).

ALLEEN VOOR AANGESLOTEN VERENIGINGEN:

Kopie wordt alleen geplaatst voor zover de informerende vereniging aangesloten lid is van de Vereniging Gemeenschapsbelangen. Kosten € 5,00  per jaar.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld in het algemeen dan wel plaatselijk belang of in geval van charitatieve doeleinden.

ADVERTENTIES, RECLAME:

Tegen betaling is er in de kerstuitgave mogelijkheid tot het plaatsen van een Kerst- en Nieuwjaarswens zowel voor particulieren, bedrijven als verenigingen.

Voor het overige worden uitsluitend berichten opgenomen die geen reclame bevatten.

KLACHTEN EN  VRAGEN:

Hiervoor kunt u terecht bij het verenigingsbestuur via deze link

ABBONEES:

Een abonnement op het Contactblad kost € 7,00 per jaar, en wordt huis-aan-huis bij de abonnees bezorgd.

Contributie / lidmaatschap wordt jaarlijks huis-aan-huis geïnd in de maand maart – april van het lopende jaar.

Wilt U ook een abonnement op het Contactblad, stuur dan een mail met naam en adres, en krijgt U de eerst volgende uitgave in de bus.

contributiekaartje-1969

Contributiekaartje 1969/1970

CONTRIBUTIE 2022 !!!!

We hebben de laatste jaren gemerkt dat steeds minder mensen
contant geld in huis hebben en dus de contributie niet contant kunnen
voldoen. We hebben daarom gemeend om voor het eerst de lezers bij
voorbaat de mogelijkheid te bieden om het abonnementsgeld per bank
over te maken.
Dit kan door € 7,- over te maken naar NL11RABO0129100455 t.n.v.
Gemeenschaps Belangen Limbricht , o.v.v. uw adres.
Na 1 april zullen we bij de lezers die het niet over gemaakt hebben
gewoon langs komen om het abonnementsgeld contant op te halen.
Hopelijk maken velen van u gebruik van deze mogelijkheid.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Bestuur GBL
Namens deze; Eric Stevens, penningmeester

Ik wil abonnee worden

Ik wil een redactioneel stuk indienen

contactblad